Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a Všeobecné obchodné podmienky 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Inspired Women, s. r. o.,Veltlínska 2, 902 01 Pezinok, IČO: 47008105, DIČ: 2023694057 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 87089/B

Poskytujeme konzultačné služby, edukačné kurzy a školenia, a prevádzkujeme e-shop prostredníctvom webovej stránky www.hypnoporod.org

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

I. Spracovanie osobných údajov

A. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: meno, priezvisko, adresa, email, tel.číslo.

Z akého dôvodu?
Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa konzultácií, kurzov, prípadne zakúpeného tovaru.

Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 1 mesiac od našej poslednej komunikácie.

B. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar alebo služby. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií ).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Počas plnenia našej služby a následne 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

C. Newslettery (obchodné správy)

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
10 rokov od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom: info@hypnoporod.org

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u nás. Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

III. Čo by ste ešte mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@hypnoporod.org alebo zavolajte na 0948 295 710

IV. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

Tieto podmienky sú účinné od 1.11. 2021

Zakúpením kurzu / tovaru na stránke www.hypnoporod.org vyjadruje zákazník súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Inspired Women,s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť Inspired Women, s. r. o.,Veltlínska 2, 902 01 Pezinok, IČO: 47008105, DIČ: 2023694057 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 87089/B (ďalej len „dodávateľ“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktoré upravujú vzťahy medzi zákazníkom e-shopu www.hypnoporod..org / účastníkom kurzov Hypnopôrod Slovakia a Inspired Women s.r.o.

1. Základné údaje

Dodávateľ:

Inspired Women, s.r.o.
Veltlínska 2, Pezinok, 902 01
Dodávateľ nie je platca DPH.
IČO: 47008105
DIČ: 2023694057

Kontaktné údaje:
Telefón: +421948 295 710
Email: info@hypnoporod.org

Na emaily odpovedáme v pracovné dni zvyčajne do 24 hodín.

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Platby v Slovenskej Republike: TATRA BANKA 292 288 9263 / 1100
Platby zo zahraničia: IBAN: SK28 1100 0000 0029 2288 9263
SWIFT KOD: TATRSKBX

2. Objednávka kurzu

Záujemca, ktorý si objednáva kurz Hypnopôrod Slovakia prostredníctvom prihlášky na internetovej stránke www.hypnoporod.org je oboznámený so všetkými náležitosťami obchodu pred odoslaním objednávky. Odoslaním objednávky potvrdzuje zákazník svoju vôľu uzavrieť obchod za všeobecne známych obchodných podmienok. Odoslaná objednávka na kurz Hypnopôrod Slovakia je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Ihneď po prijatí objednávky potvrdí správca stránky zákazníkovi na kontaktný mail prijatie objednávky a podá mu bližšie inštrukcie o ďalších krokoch.

2.1 Zľavy
Poskytované zľavy nie je možné nijak kombinovať ani spočítavať.

2.2 Zrušenie objednávky a reklamačný poriadok
Zákazník i dodávateľ môžu bez udania dôvodov zrušiť objednávku zákazníka až po potvrdení objednávky dodávateľom. V prípade zrušenia objednávky dodávateľom v zásade uvedie dôvod, prečo nie je objednávku možné potvrdiť. Kľúčové pre definitívne potvrdenie objednávky je pripísanie platby na účet dodávateľa. Zrušenie objednávky po okamžiku uzavretia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.
Rezervácia, pokiaľ dodávateľ neurčí inak, je platná 7 dní od jej uskutočnenia.

2.3 V prípade, že ste si na internetovej stránke www.hypnoporod.org zarezervovali a alebo zakúpili kurz Hypnopôrod Slovakia a zároveň ste ho cez internet aj zaplatili máte právo v lehote do 24hodín od uzatvorenia zmluvy, t.j. úhrady poplatku kurzu, nie však neskôr ako 48hodín pred začiatkom podujatia, od zmluvy s dodávateľom písomne odstúpiť. Písomné odstúpenie spolu s relevantným dokladom o úhrade (detail platby) musí byť doručené spoločnosti Inspired Women,s.r.o. prostredníctvom emailu na adresu: info@hypnoporod.org alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu Inspired Women,s.r.o. Veltlínska 2, 902 01 Pezinok alebo osobne po dohode vopred s dodávateľom. V takom prípade bude cena vstupného zákazníkovi vrátená v plnom rozsahu.

2.4 V prípade, že ste si na internetovej stránke www.hypnoporod.org zarezervovali a alebo zakúpili tovar a zároveň ste ho cez internet aj zaplatili máte právo v lehote do 24hodín od uzatvorenia zmluvy, t.j. úhrady ceny tovaru, od zmluvy s dodávateľom písomne odstúpiť. Písomné odstúpenie spolu s relevantným dokladom o úhrade (detail platby) musí byť doručené spoločnosti Inspired Women,s.r.o. prostredníctvom emailu na adresu: info@hypnoporod.org alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu Inspired Women,s.r.o. Veltlínska 2, 902 01 Pezinok alebo osobne po dohode vopred s dodávateľom. V takom prípade bude uhradená cena zákazníkovi vrátená v plnom rozsahu.

2.5 V prípade zrušenia podujatia (kurzu), bude zákazník informovaný písomne emailom, po prípade telefonicky, a bude mu podrobne opísaný spôsob vrátenia uhradeného poplatku.

2.6 V prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy zo strany zákazníka a teda storna zaplateného kurzu sú podmienky vrátenia poplatku nasledovné:

Storno podmienky pre kurzy Hypnopôrod Slovakia:

Menej ako 48 hodín pred začiatkom kurzu – zaplatená čiastka je nevratná s možnosťou použitia zaplatenej sumy na akýkoľvek ďaľší kurz Inspired Women s.r.o v budúcnosti.

3. Potvrdenie miesta na kurze

Informáciu o potvrdení miesta na kurze dostane každý zákazník na svoj kontaktný mail ihneď po spárovaní prijatej platby.

3.1 Dodacia doba
Objednaný tovar na stránke www.hypnoporod.org zvyčajne odosielame do 48 hodín po pripísaní platby na účet dodávateľa. O tejto skutočnosti bude zákazník ihneď informovaný.

3.2 Spôsob úhrady ceny za kurz / tovar
Zákazník po tom čo vystaví objednávku dostane podrobné inštrukcie o spôsobe platby. Predpokladá sa, že peniaze budú prevedené na účet dodávateľa bankovým prevodom alebo platbou online. Rozhodujúcim okamihom sa stáva moment pripísania dlžnej sumy na účet dodávateľa.

3.3 Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom
Akákoľvek komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom sa uskutočňuje prioritne elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

4. Práva a povinnosti účastníka kurzu Hypnopôrod Slovakia

4.1 Účastník kurzu je oprávnený použiť zakúpenú rezerváciu na vstup na kurz, na ktorý bola rezervácia zakúpená .
4.2 Účastník kurzu je povinný na vyzvanie usporiadateľa predložiť platný preukaz totožnosti.

5. Ochrana dát, osobných údajov

Spoločnosť Inspired Women,s.r.o ako organizátor kurzov a predajca tovaru v súlade s ust.§ 10 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje klientov stránky www.hypnoporod.org predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/emailový kontakt, príp. titul, a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov zákazníkov a dodávateľa, na účely zdokumentovania jednotlivých kurzov, ako aj na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu) spoločnosti Inspired Women,s.r.o. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné.
Zakúpením kurzu / tovaru udeľuje zákazník v zmysle ust. § 7 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti Inspired Women, s.r.o. súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedený účel. Práva zákazníka podľa ust. § 20 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.
Spoločnosť Inspired Women,s.r.o. sa zaväzuje že získané osobné údaje v súlade s ust. § 15 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Spoločnosť Inspired Women, s.r.o. sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 18 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.